Vedtekter

Her kan du lese vedtekter online

Vedtekter

Les vedtekter online

§ I FORENINGENS NAVN

NLH NORGES LANDSFORBUND AV HOMØOPRAKTIKERE

§ II FORMÅL

Norges Landsforbund av Homøopraktikere har som formål:

 • Samle Homøopraktikere i en felles forening. Foreningen samler flere faggrupper under en paraply.
 • Arbeide for å øke medlemmens faglige kompetanse, bedre medlemmens arbeidsforhold, samt fungere som kontaktledd overfor helsemyndigheter på alle nivåer.
 • Arbeide for alternative behandleres sak vis a vis myndighetene.
 • Arbeide for at medlemmene opprettholder et moralsk og etisk høyt nivå i sin yrkes utøvelse.
 • Få en Homøopraktikers- og Tankefeltsutøvelse av alternativ behandling akseptert som et behandlingstilbud som er et supplement til det ordinære helsetilbudet.
 • Homøopraktiker er en yrkestittel for en ensartet gruppe terapeuter som er “allmenn praktiserende” alternative terapeuter.
 • Opprettholde en obligatorisk forsikringsordning for medlemmene, både fullverdige, aksessoriske og studentmedlemmer. Forsikringen skal være en ansvarsforsikring som kan dekke pasientskader.
 • Opprettholde eget klageorgan for pasienter, som er sammensatt av 3 medlemmer av foreningen.
 • Søke samarbeid med tilsvarende organisasjoner i inn- og utland.

§ III MEDLEMSVILKÅR m.v.

 • Utdannelsen skolene presenterer innen de forskjellige fag varierer fra terapiform, i tid og pensum. NLH setter derfor minimumskrav i basale og naturmedisinske  fag. Det kreves anatomi, fysiologi på minimum sykepleiernivå eller mer, samt patologi tilpasset Homøopraktiker studiet. VEKS fag minimum 50 timer. Dette gir fullverdig medlemskap i NLH. For Tankefeltterapi, NLP og Healing kreves minimum 50 timer i VEKS fag for å oppnå fullverdig medlemskap.
 • I tillegg forplikter medlemmene seg til å delta i faglig oppdatering eller egen årlig faglig oppdatering. Fagkrav for alle godkjente terapi- og behandlingsformer finnes på NLHs hjemmeside. Fullverdig medlemskap gir medlemmer rett til å registrere seg i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregistrene, og bli momsfrie.
 • Terapeuter med lang praksistid minimum 5 år, men uten formell utdannelse, kan også søke medlemskap.
 • Terapeuter under utdannelse kan søke studentmedlemskap.
 • Støttemedlemmer er for eksempel pasienter, firmaer, pasientorganisasjoner som arbeider for fremme av naturmedisin i Norge.
 • Søknad om medlemskap behandles av foreningens 3 manns utvalg. Avslag begrunnes med bakgrunn i vedtektene.

§ IV MEDLEMSFORPLIKTELSER

Foreningens medlemmer forplikter seg til:

Å følge norske lover og forskrifter.

 • Å følge foreningens vedtekter og etiske regler.
 • Vise høy moralsk og faglig standard.
 • Ta del i den skolering foreningen legger opp til gjennom sitt kurstilbud eller selv sørger for årlig oppdatering av sin kunnskap.
 • Vise lojalitet overfor kollegaer, forening og gjennom sitt arbeid og omtale av dette, søke å unngå å bringe sitt fag og forening i vanry.
 • La den/de av foreningens utvalgte tale foreningens og fagets sak overfor det offentlige, herunder media.
 • En oppfordres til å påta seg verv ved forespørsel.
 • Tegne de forsikringer foreningen måtte bestemme.
 • Betale den av foreningen fastsatte kontingent.
 • Medlemmene er pliktig til å bruke medlemsemblem eller initialer ved annonsering og markedsføring.

§ V MEDLEMMENS RETTIGHETER

 • Fullverdige medlemmer kan møte på generalforsamlingen og bli valgt inn i styret, råd, utvalg m.v. Fullverdige og aksessoriske medlemmer kan fremsette forslag til hvilke saker som skal behandles på generalforsamlingen (årsmøte), samt ta del i alle voteringer som blir gjennomført.
 • Fullverdige, aksessoriske og studentmedlemmer har rett til bruk av logo som emblem i annonse, på brevark og visittkort, på venterom og dørskilt m.v.
 • Aksessoriske og studentmedlemmer kan bruke klistermerke m.v. som alle fritt kan få av foreningen.

§ VI ORIENTERING

Foreningen er religiøst og politisk uavhengig.

§ VII GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Fullverdige, aksessoriske og studentmedlemmer med betalt årskontingent har møterett og stemmerett på generalforsamlingen. Hvert medlem har en stemme. Generalforsamlingen skal avholdes annen hvert år. Medlemmene mottar skriftlig innkallelse minst 4 uker før generalforsamlingen blir avholdt. Medlemmer som ønsker å fremsette forslag til de saker som skal behandles må gjøre dette minst 6 uker før generalforsamlingen blir avholdt. Når styret alene eller minst 30 % av foreningens medlemmer krever det, skal det avholdes ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen treffer sine vedtak ved simpelt flertall. For vedtektsendring og beslutning om oppløsning, fusjon/fisjon m.v. kreves ¾ flertall av de fremmøtte stemmer.

Følgende dagsorden skal vanligvis følges:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av referent og tellekorps
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Behandling av innkomne forslag
6. Fastsettelse av kontingent/forsikring
7. Budsjett
8. Valg:
a. Formann
b. Styremedlemmer/varamedlemmer
9. Eventuelt

På generalforsamlingen skal styrets formann/leder være ordstyrer/møteleder. I sitt sted kan leder evt. foreslå en annen ordstyrer/møteleder. Ordstyrer foreslår valg av referent/protokollfører. Protokoll skal føres for hver generalforsamling. Protokollen undertegnes av 2 personer som velges av generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 eller 1 år. Varamedlemmer velges for 2 eller 1 år av gangen.

§ VIII STYRET

a. Styrets sammensetning

Generalforsamlingen velger styret. Styret består av formann/leder, 1. nestleder, 2. nestleder og 2 styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer.
Styret konstituerer seg selv og velger sin 1. nestleder, 2. nestleder og 3 manns utvalg. Formann/leder, og 1. nestleder er normalt sett medlemmer av 3 manns utvalget. Videre velges leder for etikkutvalg og leder for klageorgan. Formann/leder velges for 2 år av gangen. Styret er ansvarlig til å føre protokoll fra styremøter.

b. Dobbeltstemme til formann/leder

Ved likevotering i styret har formann/leder dobbeltstemme.

§ IX DAGLIG LEDELSE

Foreningens formann/leder er daglig leder av foreningen. Foreningen har tilknyttet en organisasjonssekretær. Foreningens formann/leder og sekretær har prokura. Formannen, eller den han måtte utpeke, skal forestå all kontakt med det offentlige, media osv. I den grad formannen forplikter foreningen økonomisk må hans disposisjoner ligge innenfor de oppsatte budsjett.

§ X REGNSKAP OG REVISOR

Foreningen skal føre regnskap over sine inntekter og utgifter. Regnskapsplikten påligger styret, eller den styret velger. Styret velger også en revisor.

§ XI ØKONOMISKE FORHOLD

NLH er en ideell forening basert på frivillig arbeid. Foreningen skal likevel dekke nødvendige dokumenterte utgifter knyttet til foreningens drift, herunder trykksaker, porto, kontorrekvisita, telefoner/fax m.v. Spesielle oppdrag som blir gitt et styremedlem, herunder reiser, skal besørges dekket av foreningens kasse. I den grad foreningens økonomi tillater det, er det mulighet for etter styrets ledelse nærmere beslutning å yte økonomisk bidrag for å kompensere den/de som i særlig grad nedlegger arbeid for foreningen. Det er forøvrig foreningens målsetning at driftsoverskudd blir nyttiggjort til å heve det faglige nivå blant medlemmene gjennom kursaktivitet. Forening skal opprette bankkonto. Kontoen disponeres av foreningens formann/leder og den fungerende sekretær/økonomiansvarlig. Foreningens midler skal plasseres på denne konto eller delvis investeres. For investeringer er dette delegert til styret fra generalforsamlingen. Det forefinnes kun en kontantkasse (Frimerkekasse), som ikke skal overstige kr. 3000,-.

§ XII INNMELDING – UTMELDING

Innmelding gjøres skriftlig via e-post eller ved brev. Dokumentasjon av fagkunnskap vedlegges. Medlemskapet og forsikring gjelder fra den dagen på året du melder deg inn i NLH og ett år fremover.

Utmelding må skje skriftlig. Det er ingen refusjon på medlemskap – forsikring i det innværende betalte år. Utmelding av NLH må minst skje en, 1 måned før nytt medlemskaps år begynner, ellers forfaller fakturaen til innbetaling kommende år.

§ XIII PLIKTER REGISTERORDNING

NLH medlem som er registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling forplikter seg til hvert år i rett tid å sende inn kopi av forsikring til Brønnøysundregistrene og betale den årlige kontingent som for tiden er kr 300,-. Medlemmene får ca. 1 måned før forfall en faktura fra NLH for medlemskap og forskiring sendt på e-post.

§ XIV EKSKLUSJON

Foreningen kan i bestemte situasjoner beslutte å ekskludere medlemmer. Så langt det er mulig skal det gis advarsel før beslutning om eksklusjon fattes. Advarsel er likevel ikke et vilkår for eksklusjon. Som eksempel på eksklusjonsgrunner angis:

 • Gjentatt brudd på foreningens vedtekter.
 • Økonomisk utroskap.
 • Bringe vanry over fag og foreningen gjennom spekulativ virksomhet med for eksempel kvalifisert økonomisk utnyttelse av pasienter eller negativ kritikk av foreningen med sikte på å skade denne.
 • Brudd på loven om alternativ behandling, markedsføring, registerforskrifter. Taushetsplikt og pasientsikkerhet.

Styrets 3 manns utvalg fatter beslutning om eksklusjon. Beslutningen skal være enstemmig. 1. ankeinstans er Styret. Styrets beslutning kan ankes inn for generalforsamlingen som fatter endelig beslutning med ¾ flertall blant de fremmøtte medlemmer.

§ XV FUSJON/FISJON

Spørsmål om hvorvidt foreningen skal fusjonere (gå sammen med en annen forening) eller fisjoneres (deles) skal behandles på 2 etterfølgende generalforsamlinger. Det kreves ¾ flertall blant de fremmøtte medlemmer på begge generalforsamlinger for å fatte lovlig beslutning om fusjon/fisjons beslutning.

§ XVI OPPLØSNING

Med tilslutning av ¾ av de fremmøtte medlemmene – på 2 etterfølgende generalforsamlinger kan foreningen besluttes oppløst. Den sist avholdte generalforsamling velger et avviklingsstyre, eventuelt bestående av 5 medlemmer. Det er mulig å velge det fungerende styre som avviklingsstyre. Et eventuelt overskudd etter realisering av aktiva og dekning av passiva, skal tilfalle et ideelt formål innen naturmedisin. Styret utarbeider regnskap som viser hvilke disposisjoner som er foretatt i avviklingsperioden.

§ XVII ANNET

Forøvrig kommer de til enhver tid gjeldene ikke lovfestede regler om foreningsrett til anvendelse.

Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Postboks 1593, 4093 STAVANGER
Tlf. 51 56 30 38 kl. 08:30-14:00

Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Postboks 1593, 4093 STAVANGER
Tlf. 51 56 30 38 kl. 08:30-14:00