SABORG ønsker kontroll over registerordningen

SABORG ønsker kontroll over registerordningen

Saborg har hatt møte med Helse og Omsorgsdepartementet (HOD) for å endre og få kontroll over Registerordningen. Den 9. oktober hadde 2 representanter fra Saborg møte med en rådgiver, en seniorrådgiver og en avdelingsdirektør i HOD. De tre sistnevnte var alle nye i forhold til møte Saborg hadde 3. september 2010 da Saborg fikk avslag på de samme temaene.

Fra departementets side ble det gjort rede for at politisk ledelse hadde bedt om at departementet skulle invitere Saborg til et møte på bakgrunn av Saborgs brev på forsommeren. Etter en presentasjon av Saborg og de endringene som har skjedd i sammenslutningen de siste to år, og bakteppet for disse endringene (bl.a. de ulike begrunnelser for å melde seg ut) redegjorde Saborg om arbeid med fokus på pasientsikkerhet, forskning og kvalitetsutvikling, samt de konkrete aktiviteter og prosjekter Saborg gjennomfører og planlegger, som Forskningsseminar, Kontaktforum, samarbeid  med Datatilsynet om veileder for journalføring og utredning av CPD. Etter dette presenterte Saborg det de opplever som en av hovedutfordringene, nemlig at den viktigste reguleringsmekanismen fra myndighetenes side (Registerordningen) ikke fungerer etter hensikten, og at godkjenningsordningen slik denne blir forvaltet i dag ikke bygger opp under arbeidet med økt pasientsikkerhet og kvalitetsutvikling på feltet. Saborg ønsker også en gjennomgang og revisjon av godkjenningsordningen for utøverorganisasjoner med mål om at den skal fungere iht til intensjoner nedfelt i off . utredning og St.prop. Avslutningsvis informerte Helse- og omsorgsdepartementet om at de ville lage en sammenfatning av møtet til politisk ledelse med anbefaling om et nytt møte mellom partene, der også Helsedirektoratet er med. (hentet fra Saborgs hjemmeside 18/11-12)

NLH Kommenterer:

Saborg er tilrettelagt av Myndighetene og intensjonen var at de skulle være et kontaktledd mellom vår bransje og myndighetene. Helt frem til 2009 fungerte det svært bra. Saborg hadde stor respekt for det arbeidet som ble nedlagt. Fra 2010 ble nytt styre (AU) valgt, og med det helt andre krav til sine medlemmer.
Det førte til utmeldelser og at Saborg ble mer enn halvert. Den 3. september 2010 hadde Saborg også et møte med HOD og Helsedirektoratet. Da var temaet også registerordningen og overordnet klageorgan. Angående registerordning og mer kontroll over den fi kk de blankt avslag. Ordningen med klageorgan er NLH for, men svaret ble også der negativt fordi det ikke fantes mer penger å gi, men HOD og Helsedirektoratet så behov for et overordnet klageorgan.
Det er nå beklagelig at de som var på møte fra HOD den gang, ikke er de samme personer som nå satt i møte med Saborg 9. oktober 2012. Det betyr at NLH føler vi nå må begynne helt på nytt. NLH ser derfor behov for å informere Helse   og  Omsorgsdepartementet (HOD) og våre medlemmer ut i fra vårt ståsted.
Registerordningen er bra slik den er. Ekspedisjons sjef Kjell Røynesdahl i HOD sa en gang at vi hadde den ”beste loven om alternativ behandling i hele Europa”. Det er NLH enig i.
Slik loven og registerordningen praktiseres fanger den opp helserelatert personell og får med seg bredden blant utøverne.
Slik Saborg ønsker, er å sette for høye utdannelseskrav til registerordningen som gjør at store grupper av terapeuter vil falle utenfor registerordningen.

AP politiker Sonja Mandt-Bartholsen som sitter i Helse og omsorgskomiteen sa følgende om registerordningen: Ap er svært opptatt av at utøvere av alternative behandlingsmetoder registrerer seg i Brønnøysundregistrene, det vil gi bedre og mer oversiktsiktelig situasjon. Vi har hatt god kontakt med Saborg, som vi mener ivaretar interessene godt sammen med registeret. Målet er at alle registrerer seg. Sitat slutt.

Dette sa hun i mai 2009. Da var Saborg bra og hadde ikke de yver vi ser i dag.
Hun sa at målet er at alle registrerer seg. Slik blir det ikke hvis Saborg får gjennomslag for sine ønsker angående registeret.
Hva var intensjonen med registeret? Var det å lage mini leger? Tvert imot.
Registerordningen skulle bidra til økt ivaretakelse av pasientrettigheter og forbrukerrettigheter for den som oppsøker en registrert alternativ behandler, samt bidra til seriøsitet og foretningsmessig ordnede forhold blant utøvere av alternativ behandling. Sitat fra boken Lov om alternativ behandling av Anne Kjersti Befring, side 81.
Det gjør registerordningen slik den fungerer i dag. Den favner ordningen bredt.
Så har NLH og fl ere organisasjoner innført obligatorisk VEKS fag. Før NLH medlemmer kan registrere seg i utøverregisteret må de dokumentere at de har bestått VEKS fag eksamen. NLH forhørte seg med Helsedirektoratet før NLH tok det vedtak.
Et slikt vedtak innebærer i praksis at alle våre medlemmer får opplæring i lovverk, forvaltning med eksempler på straff eprosesser, Pasientrettighetsloven, Personopplysningsloven, regler hos datatilsynet, Personopplysningsforskriften, Helseregisterloven, den gamle Kvakksalverloven (siden den også er gjeldende rett og føringer til loven om alternativ behandling på grunn av manglende rettspraksis), Registerforskriften, Markedsføringsforskriften, Lov om alternativ behandling med merknader og forståelse i oppbygging av den og forarbeidende til loven. Taushetsplikt og journalføring.
Dette og mye mer, etikk og kommunikasjon osv. er obligatorisk for NLH medlemmer siden desember 2008. Vi ser med glede at de andre organisasjonene følger etter.
Med et slikt initiativ så dekkes myndighetenes ønsker til registerordningen.
Saborg ønsker i sin handlingsplan å legge fagkrav til registerordningen, men også for å få mer makt og kontroll over registerordningen og bransjen.
NLH er ikke i mot utdannelse, men vi vet at fl ere seriøse aktører som healere, tankefeltterapeuter, NLP terapeuter, mikroskopister med flere ikke vil nå opp til Saborgs krav.
Flere i Saborg ønsker seg det Danske RAB systemet som modell. Det er minimum 660 undervisningstimer for å bli momsfri. Fagmessig mener Saborg det er en god modell.

Her skiller NLHs og Saborgs veier.

NLH mener å ha dekning for våre argumenter at Registerordningen slik den praktiseres i dag, dekker pasientrettigheter og forbrukerrettigheter uten å gjøre noen forandring med registerforskriften.
Myndighetene har god dekning for at slik registerlovgivningen er i dag med de organisatoriske pålagte VEKS fag i tilegg, fungerer ordningen etter myndighetenes ønsker. Myndighetene skal kun ”påse at det er fagkrav” og så er det opp til utøverorganisasjonene å sette fagkrav som igjen skal godtas av Helsedirektoratet.
Denne ordning fungerer bra og er i henhold til politikernes ønsker om å skille seriøse og useriøse utøvere.
Hvorfor ønsker Saborg å knytte høye fagkrav til registerordningen? Det er for å få makt og kontroll som de i de siste to år har mistet.
Har de noe hjemmel i forarbeidende til å fremme slike fagkrav? Et formål som er tatt inn i forarbeidende er ønske om samordning og profesjonalisering av organisasjoner for alternative behandlere. I utgangspunktet virker dette fornuftig. Problemet er at bransjen er så uensartet at dette ikke lar seg gjennomføre i praksis. Det vil kun skille bransjen og det ser en allerede når 2/3 av alle medlemmer i registerordningen står utenfor Saborg.
Saborg kaller dagens registerordning ”direkte undergravende i forhold til intensjonene om økt pasientsikkerhet”. Saborg sier det kun er et momsregister.  Dette er jo direkte feil.
Pasientsikkerheten har aldri vært bedre innen alternativ behandling. Helsedirektoratet stiller krav til utøverorganisasjonene og organisasjonene stiller fagkrav til sine medlemmer for å være i registeret:

  1. Alle terapeuter som praktiserer må være ansvarsforsikret.
  2. Forsikringsbevis og medlemskap fornyes årlig.
  3. Foreningene må ha klageorgan for pasienter og medlemmer.
  4. Foreningene må ha eget etisk utvalg, vedtekter og etiske regler.
  5. Delta i VEKS fag kurs før opptak i registeret for utøvere av alternativ behandling.
  6. Ha eksklusjonsregler som kan fjerne uetisk virksomhet og brudd på loven om alternativ behandling.
  7. Følge med på evt. brudd på markedsføringsforskriften og loven om alternativ behandling.

Dette har Helsemyndighetene og politikere lagt til rette for alternativ behandling, og bakgrunnen er nettopp å styrke pasientsikkerheten. Det har myndighetene oppnådd ved denne ordning. NLH vil arbeide kraftig for at registerordningen skal bestå i sin nåværende form, for den har vist seg å fungere godt, men ikke for alle, spesielt ikke for dem som ønsker mer makt.

Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Postboks 1593, 4093 STAVANGER
Tlf. 51 56 30 38 kl. 08:30-14:00

Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Postboks 1593, 4093 STAVANGER
Tlf. 51 56 30 38 kl. 08:30-14:00