Regjeringen legger fram ny krisepakke 27.03.20

Ny krisepakke handler om nødhjelp til de bedrifter som har kostnader som de ikke kommer seg unna. For eksempel husleie og forsikringer.

Prinsippene for ordningen vil bli presentert for Stortinget i dag. Forslaget er at Staten vil dekke de utgiftene til de bedriftene som har mistet store deler og hele inntekten som følge av virusutbruddet. Det vil dekke en del av de faste utgiftene som bedriftene ikke kommer unna (eks. husleie, forsikringer), en såkalt kontantstøtte. Alt er ikke klart enda, det gjenstår fremdeles avgrensninger og regelverk for ordningen som de vil jobbe med den kommende uken.

Finansministeren legger frem prinsippene for ordningen:

  • Ordningen skal være effektiv og virke raskt ved å bruke opplysninger og systemer som er allerede etablert.
  •  Jobber sammen med Finans Norge om en løsning der bedriftene søker støtte gjennom en felles en digital plattform og får utbetalt støtten direkte på konto.
  •  Jobber ut fra at søknaden så langt som mulig skal automatiseres. Det vil bidra til å at perioden fra søknaden er levert til pengene er på konto blir kort.
  • Ordningen skal være målrettet. Støtten kan gis til bedrifter med et vesentlig inntektsfall som følge av virusutbruddet, og pengene skal gå til å dekke en andel av de faste kostnadene som man ikke kommer seg unna.
  • Ordningen skal være midlertidig. I første omgang vil ordningen gjelde for to måneder, men vil bli forlenget om de ser behov for det.
  • Ordningen skal favne bredt. Ordningen vil rette seg mot bedriftene som har stor bortfall i omsetningen som følge av virusutbruddet. Den er ikke rettet mot enkeltbransjer.
  • Ordningen skal være så enkel som mulig, både å benytte og administrere.
  • Ordningen skal være i samsvar med statsstøtteregelverket, og må sikre etterlevelse og kontroll. Det betyr at bedriftene selv må søke om støtte og vil stå ansvarlig for at de oppgir korrekte opplysninger og ikke misbruker ordningen. Må være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.
  • Neste fredag vil de komme tilbake med detaljene, da det er en del praktiske ting som skal på plass. Detaljene rundt ordningen vil være klare om en uke. Målet er at ordningen skal være operativ så snart som mulig.

Se presentasjonen av krisepakken her: https://www.nrk.no/norge/regjeringen-med-enda-flere-milliarder-naeringslivet-1.14962734