Etiske retningslinjer

Her kan du lese etiske retningslinjer online

Etiske retningslinjer

Les etiske retningslinjer online

1. Grunnprinsipper

1.1 Terapeuten plikter å behandle pasienten med respekt, redelighet, og ivareta pasientens integritet og autonomi.

1.2 En pasient er mer enn et kasus. Pasienten må derfor til enhver tid vises nødvendig omsorg, og behandles med takt og diskresjon slik at pasientens verdighet ivaretas, angst møtes og integritet respekteres.

1.3 Terapeuten må ikke på noen måte eller under noen omstendighet utnytte sine pasienter. Dette gjelder på alle plan; på det fysiske, psykiske, verbale og det økonomiske plan. Terapeuten må ikke belaste pasienten unødig ved å forlenge behandlingen, eller foreskrive mer medisiner/behandling enn det pasienten trenger for å gjenvinne sin helse.

1.4 Terapeuten skal beskytte pasienten mot uforsvarlig behandling i forhold til personopplysninger vedrørende helseforhold, livsstil og nære medmenneskelige forhold som kan bli formidlet i en behandlingssituasjon. Slike opplysninger er undergitt taushetsplikten og må ikke bli brukt i strid med forutsetningen for innhentingen.

1.5 Pasientens selvbestemmelsesrett/valgfrihet skal respekteres. Terapeuten skal ta pasientene med på råd og engasjere dem mest mulig i behandlingen og opplyse dem om deres ansvar for egen helse. Selvbestemmelsesrett/valgfrihet vil som regel i en behandlingssituasjon bli en medbestemmelsesrett sammen med behandleren, ettersom pasienten oftest vil være avhengig av behandlerens faglige vurderinger og råd.

1.6 Terapeuten må ikke blande seg inn i pasientens personlige forhold. Terapeuten må heller ikke påvirke pasienten eller pårørende utover det behandlingen tilsier.

1.7 Terapeuten plikter å informere pasienten om behandlingens karakter og formål.

1.8 Terapeuten skal ikke gi pasienten løfte om helbredelse, slik at andre behandlingstilbud så som skolemedisin eller andre terapier hindres.

1.9 Terapeuten skal orientere seg om pasientens allopatiske medisiner uten å ta noe direkte stilling til bruken av dem. Seponering av medisin skal kun anbefales i samråd med lege.

1.10 Terapeuten skal i noe utstrekning være kjent med andre behandlingsformer, og tidlig henvise pasienten til andre der han selv kommer til kort.

1.11 Terapeuten skal utvise respekt og redelighet overfor kollegaer og annet helsepersonell, og ikke sette disse i dårlig lys.

1.12 Seksuell trakassering fører til suspensjon.

2. Forsvarlighet

2.1 Terapeuten skal utvise faglig forsvarlighet i sin praksis, og være seg bevisst sine egne faglige begrensninger. Terapeuten må også være fysisk og psykisk skikket til å utøve sin virksomhet.

2.2 Terapeuten har et selvstendig ansvar til å oppdatere, vedlikeholde og utvikle sin faglige kompetanse og kunnskaper fortløpende. Terapeuten har en mulighet til å opprettholde sitt ansvar ved å delta på ett eller flere av kursene i regi av NLH i løpet av ett kalenderår.

2.3 Kvalitetssikring av egne tjenester må opprettholdes for å ivareta pasientsikkerheten.

2.4 Den terapeutiske virksomheten må drives i henhold til allment aksepterte faglige og etiske normer og krav fastsatt i lover og forskrifter, herunder krav om å holde seg à jour til enhver tids gjeldende lovverk.

2.5 Terapeuten skal være seg bevisst at hun/han faller innunder annet helsepersonell i henhold til helsepersonelloven og som helserelatert personell under loven om alternativ behandling.

3. Informasjonsplikt og markedsføring

3.1 Terapeuten skal gi pasienten den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger. Jf. kapittel 3 i pasient- og brukerrettighetsloven.

3.2 Terapeuten skal gi pasienten informasjon om behandling av personopplysninger og pasientens rett til innsyn. Jf. kapittel 3 i personopplysningsloven.

3.3 Terapeuten skal følge regler for markedsføring av alternativ behandlervirksomhet. Jf. Regler for markedsføring av alternativ behandlervirksomhet.

4. Taushetsplikt og samtykke

4.1 Terapeuten har taushetsplikt. Vedtatt i lov om alternativ behandling 1. januar 2004. Jf. Lov om alternativ behandling, se: Orientering til utøverorganisasjoner om behandling av personopplysninger.

4.2 Taushetsplikten gjelder for alle personer over 16 år. Til yngre pasienter fra 12 til 16 år vil terapeuten foreta en vurdering om hvilken informasjon som skal tilflyte de foresatte. Utover dette gjelder full taushetsplikt både hva personlige opplysninger som blir gitt, eller håndskrevne personregistre eller dataregistre. Terapeuter kan seg imellom drøfte anonymiserte pasientkasus til det beste for pasienten, uten at lov om taushetsplikt brytes.

5. Journalføring

5.1 Den enkelte terapeut må selv søke om konsesjon fra Datatilsynet for behandling av person- og helseopplysninger. Jf. kapittel VI. Melde- og konsesjonsplikt (§§ 31 – 35) i lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Praktiserende medlemmer pålegges å føre journal.

5.2 Journalen må minst inneholde navn, adresse, fødselsdato, medisinsk problem og den behandling eller medisiner som blir foreskrevet. Videre de generelle råd som blir gitt. Journalen skal oppdateres ved senere konsultasjon. Journalen må føres i nåtid.

5.3 Terapeuten bør gjøre seg kjent med helsepersonelloven.

6. Kollegiale forhold

6.1 Terapeuten må vise kollegiale hensyn og ikke sette andre kollegaer i et dårlig lys.

6.2 Terapeuten skal følge NLH’s anbefaling om å dele kunnskap med andre. Terapeuten bør fortløpende vurdere å samarbeide med andre terapeuter. Eksempelvis; at terapeuter arbeider sammen og hospiterer i kortere perioder i hverandres praksis, og å hjelpe hverandre ift. vanskelige pasientkasus.

7. Eksklusjon

7.1 Eksklusjon kan i bestemte situasjoner være nødvendig. Se NLH’s vedtekter § XIV Eksklusjon.

7.2 Beslutning av eksklusjon fattes av tremannsutvalget iht. prosedyren i NLH’s vedtekter § XIV.

***

Vedtatt av generalforsamlingen i NLH 22.03.2014.

VEDLEGG

Aktuelle lover og forskrifter
Alle lovene finnes i sin helhet på www.lovdata.no
(enkelte gjelder behandlere som er autorisert helsepersonell)
Lov om alternativ behandling av sykdom mv
Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling
Forskrift om markedsføring av alternativ behandling
Merknader til forskrift om markedsføring
Forskrift om kosttilskudd
Lov om pasientrettigheter
Helsepersonelloven
Personopplysningsloven
Personopplysningsforskriften
Forskrift om pasientjournal
Barneloven
Bokføringsforskrift

I tillegg til nettsiden til lovdata, ligger det noen tilleggsdokumenter på Datatilsynets nettside www.datatilsynet.no.
Se; Risikovurdering av informasjonssystem, samt Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer, på  https://www.datatilsynet.no/Regelverk/Lover-og-regler/Kommentarer-til-sikkerhetsbestemmelser-/

Forbrukerombudet kan kontaktes på http://www.forbrukerombudet.no/ eller man kan ringe på telefon 23 40 06 00.

Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Postboks 1593, 4093 STAVANGER
Tlf. 51 56 30 38 kl. 08:30-14:00

Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Postboks 1593, 4093 STAVANGER
Tlf. 51 56 30 38 kl. 08:30-14:00